รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการยกเว้นให้คนโดยสารไม่ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยในรถบางประเภท เมื่อได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องการบรรทุกคนโดยสาร และการใช้อัตราความเร็วที่กำหนด ฯ

QR CODE แสดงความเห็น