ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ : Welcome to Royal Thai Police ..
  • ผบ.ตร.
  • รรท. ผบ.ตร.
  • รอง ผบ.ตร.
  • ผู้ช่วย ผบ.ตร.
  • ผบช.
  • ผบช.น./ผบช.ภ.1-9

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
Pol.Gen.Adul Sangsingkeo
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

รักษาราชการแทน ผบ.ตร.

พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ
Pol.Gen.Watcharapol Prasarnrajkit
รักษาราชการแทน ผบ.ตร.

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ. พงศพัศ พงษ์เจริญ
Pol.Gen.Pongsapat Pongcharoen
รอง ผบ.ตร.

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์
Pol.Gen.Aek Angsananont
รอง ผบ.ตร.

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
Pol.Gen.Somyot Poompanmoung
รอง ผบ.ตร.

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา
Pol.Gen.Worapong Chewprecha
รอง ผบ.ตร.

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ. รชต เย็นทรวง
Pol.Gen.Rachatha Yensuang
รอง ผบ.ตร.

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ. ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
Pol.Gen.Chatchawal Suksomjit
รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน
Pol.Gen.Chalermkiat Srivorakan
จเรตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ. วุฒิ ลิปตพัลลภ
Pol.Gen.Wuthi Liptapallop
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐)

พล.ต.อ. พีระ พุ่มพิเชฏฐ์
Pol.Gen.Peera Poompichet
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐)

พล.ต.อ. จรัมพร สุระมณี
Pol.Gen.Jarumporn Suramanee
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐)

พล.ต.อ. อุดม รักศิลธรรม
Pol.Gen.Udom Raksiltham
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐)

พล.ต.อ. ชนินทร์ ปรีชาหาญ
Pol.Gen.Chanin Preechahan
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐)

พล.ต.อ. ไตรรัตน์ อมาตยกุล
Pol.Gen.Trairat Amatayakul
หน.นรป. (สบ ๑๐)

พล.ต.ท. เรืองศักดิ์ จริตเอก
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท. เอกรัตน์ มีปรีชา
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท. พงษ์สันต์ เจียมอ่อน
รอง จตช.(สบ ๙)

พล.ต.ท. สันติ เพ็ญสูตร
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท. จักรทิพย์ ชัยจินดา
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท. นเรศ เทียนกริม
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท. สุพร พันธุ์เสือ
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท. อุดม ชัยมงคลรัตน์
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท. อารีย์ อ่อนชิต
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท. อำนาจ อันอาตม์งาม
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท. ชัยยง กีรติขจร
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท. ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล
รอง จตช.(สบ ๙)

พล.ต.ท. ก่อเกียรติ วงศ์วรชาติ
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท. วันชัย ถนัดกิจ
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท. ม.ล.พันธ์ศักดิ์ เกษมสันต์
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท. วินัย ทองสอง
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท. เจษฎา อินทรสถิตย์
รอง หน.นรป.(สบ ๙)

ผู้บัญชาการ ส่วนบังคับบัญชา

พล.ต.ท. เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
ผบช.สงป.

พล.ต.ท. วัฒนา สักกวัตร
จตร.(สบ ๘) (หน.จต.)

พล.ต.ท. สุชีพ หนูนาง
ผบช.สตส.

พล.ต.ท. สมโชค เจริญพร
จตร.(สบ ๘)

พล.ต.ท. วรเทพ เมธาวัธน์
จตร.(สบ ๘)

พล.ต.ท. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม
ผบช.สกพ.

พล.ต.ท. พนมศักดิ์ ทั่งทอง
จตร.(สบ ๘)

พล.ต.ท. วิชาญ ทองประชาญ
ผบช.สง.ก.ตร.

พล.ต.ท. กฤษฎ์ศักดิ์ วิชชารยะ
จตร.(สบ ๘)

พล.ต.ท. ปิยะ สอนตระกูล
ผบช.สกบ.

พล.ต.ท. สมบูรณ์ ฮวบบางยาง
จตร.(สบ ๘)

พล.ต.ท. อนันต์ ศรีหิรัญ
ผบช.สยศ.ตร.

พล.ต.ท. ชินทัต มีศุข
จตร.(สบ ๘)

พล.ต.ท. ทวีชัย วิริยะโกศล
จตร.(สบ ๘)

พล.ต.ท. อนุรุต กฤษณะการะเกตุ
จตร.(สบ ๘)

พล.ต.ท. ศักดา ชื่นภักดี
จตร.(สบ ๘)

พล.ต.ท. จุตติ ธรรมมโนวานิช
ผบช.กมค.


ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท. จิตต์เจริญ เวลาดีวงณ์
ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.

พล.ต.ท. โสภณ พิสุทธิวงษ์
ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.

พล.ต.ท. พิสัณห์ จุลดิลก
ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.

พล.ต.ท. ปริญญา จันทร์สุริยา
ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.

พล.ต.ท. เดชา ชวยบุญชุม
ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.


ผู้บัญชาการ ส่วนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

พล.ต.ท. พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์
ผบช.ก.

พล.ต.ท. ภาณุ เกิดลาภผล
ผบช.สตม.

พล.ต.ท. ประวุฒิ ถาวรศิริ
ผบช.สทส.

พล.ต.ท. คำรบ ปัญญาแก้ว
ผบช.สพฐ.ตร.

พล.ต.ท. สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง
ผบช.ส.

พล.ต.ท. สุรพล ทวนทอง
ผบช.ปส.

พล.ต.ท. อรรถชัย เกิดมงคล
ผบช.ตชด.


ผู้บัญชาการ ส่วนปฏิบัติการเฉพาะทาง ส่วนการศึกษา และส่วนบริการ

พล.ต.ท. จงเจตน์ อาวเจนพงษ์
นายแพทย์ใหญ่ (สบ ๘)

พล.ต.ท. สุวิระ ทรงเมตตา
ผบช.ศ.

พล.ต.ท. ศตวรรษ หิรัญบูรณะ
ผบช.สง.นรป.

พล.ต.ท. ศักดา เตชะเกรียงไกร
ผบช.รร.นรต.

พล.ต.ท. ดุสิต สังขะเมฆะ
นรป.(สบ ๘)สง.นรป.

พล.ต.ท. คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง
ผบช.น.

พล.ต.ท. นเรศ นันทโชติ
ผบช.ภ.1

พล.ต.ท. กวี สุภานันท์
ผบช.ภ.2

พล.ต.ท. ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา
ผบช.ภ.3

พล.ต.ท. อนุชัย เล็กบำรุง
ผบช.ภ.4

พล.ต.ท. สุเทพ เดชรักษา
ผบช.ภ.5

พล.ต.ท. วรศักดิ์ นพสิทธิพร
ผบช.ภ.6

พล.ต.ท. หาญพล นิตย์วิบูลย์
ผบช.ภ.7

พล.ต.ท. ปัญญา มาเม่น
ผบช.ภ.8

พล.ต.ท. พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์
ผบช.ภ.9

พล.ต.ท. ยงยุทธ เจริญวานิช
ผบช.ศชต.