ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

Chief Information Officer : CIO


ชื่อ-นามสกุล : -


ตำแหน่งบริหาร : รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ


ที่อยู่ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐


โทรศัพท์ : -


อีเมล : - police.go.th