ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

Chief Information Officer : CIO

ชื่อ-นามสกุล : พล.ต.ท. ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ

ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ที่อยู่ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

โทรศัพท์ : ๐-๒๒๐๕-๓๘๒๔

อีเมล : tamasakpolice.go.th