ประกาศเจตจำนงและเจตนารมณ์

ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่