• ทั้งหมด
  • ส่วนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
  • ส่วนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม


  • ส่วนการศึกษา และส่วนบริการ
  • ส่วนบังคับบัญชา
  • ประจำ สง.ผบ.ตร.

พล.ต.ท. อำพล บัวรับพร

ผบช.ภ.๘

พล.ต.ท. พัฒนวุธ อังคะนาวิน

ผบช.สงป.

พล.ต.ท. เชษฐา โกมลวรรธนะ

จตร. (หน.จต.)

พล.ต.ท. นิรันดร เหลื่อมศรี

ผบช.ศ.

พล.ต.ท. กรไชย คล้ายคลึง

ผบช.สอท.

พล.ต.ท. โสภณรัชต์ สิงหจารุ

พตร.

พล.ต.ท. ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์

ผบช.สตม.

พล.ต.ท. มโนช ตันตระเธียร

จตร.

พล.ต.ท. ทรงเกียรติ วาทะกุล

จตร.

พล.ต.ท. ธนายุตม์ วุฒิจรัสธารงค์

ผบช.ภ.๗

พล.ต.ท. ธนา ธุระเจน

นายแพทย์ (สบ ๘) รพ.ตร.

พล.ต.ท. สุรพงษ์ ชัยจันทร์

ผบช.กมค.

พล.ต.ท. อัคราเดช พิมลศรี

ผบช.ภ.๖

พล.ต.ท. ยรรยง เวชโอสถ

ผบช.ภ.๔

พล.ต.ท. วีระ จิรวีระ

ผบช.สพฐ.ตร.

พล.ต.ท. อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์

จตร.

พล.ต.ท. ณพวัฒน์ อารยางกูร

จตร.

พล.ต.ท. ธนพล ศรีโสภา

จตร.

พล.ต.ท. ธิติ แสงสว่าง

ผบช.ภ.๒

พล.ต.ท. จิรพัฒน์ ภูมิจิตร

ผบช.ภ.๑

พล.ต.ท. พรชัย สุธีรคุณ

นายแพทย์ (สบ ๘) รพ.ตร.

พล.ต.ท. เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย

ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.

พล.ต.ท. อภิชาติ เพชรประสิทธิ์

ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.

พล.ต.ท. นพปฎล อินทอง

ผบช.สง.ก.ตร.

พล.ต.ท. กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์

ผบช.สยศ.ตร.

พล.ต.ท. ปิยะ ต๊ะวิชัย

ผบช.ภ.๕

พล.ต.ท. ธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์

ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.

พล.ต.ท. นันทเดช ย้อยนวล

ผบช.ภ.๙

พล.ต.ท. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร

ผบช.รร.นรต.

พล.ต.ท. อิทธิพล อิทธิสารรณชัย

ผบช.สกพ.

พล.ต.ท. สุคุณ พรหมายน

ผบช.ทท.

พล.ต.ท. สมประสงค์ เย็นท้วม

ผบช.ภ.๓

พล.ต.ท. กษณะ แจ่มสว่าง

ผบช.สกบ.

พล.ต.ท. สรายุทธ สงวนโภคัย

ผบช.ปส.

พล.ต.ท. ศิริพงษ์ ติมุลา

ผบช.สทส.

พล.ต.ท. สันติ์ สุขวัจน์

ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร.

พล.ต.ท. สุรพงษ์ ถนอมจิตร

ผบช.ส.

พล.ต.ท. ณัฐ สิงห์อุดม

ผบช.ตชด.

พล.ต.ท. ปัญญา ปิ่นสุข

ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.

พล.ต.ท. สำราญ นวลมา

ผบช.น.

พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช

ผบช.ก.