ขอรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การแจ้งให้หัวหน้าสถานีทราบตำรวจแห่งท้องที่ทราบ ในกรณีที่จะแต่งเครื่องแบบตำรวจ หรือแต่งกายโดยใช้เครื่องแต่งดกายคล้ายเครื่องแบบตำรวจเพื่อการแสดง พ.ศ. ....