ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

Chief Information Officer : CIO

ชื่อ-นามสกุล : พล.ต.ท. ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์

ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ที่อยู่ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

โทรศัพท์ : ๐-๒๒๐๕-๑๙๘๔

อีเมล : thanitsak.trtp.go.th