การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 46/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ