รับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.๒๔๙๓