คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. 2551

 

          สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติ

          เป็นกฎหมายที่วางโครงสร้างและกำหนดสถานภาพของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยจัดให้โรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบุคลากรเพื่อประกอบวิชาชีพตำรวจตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงการส่งเสริมงานวิชาการ วิจัย ฝึกอบรม และให้บริการสังคมเกี่ยวกับวิชาชีพตำรวจ

 

          โครงสร้างของพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. 2551

          แบ่งเป็น 5 หมวด

โครงสร้างของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ[1]

 

Rounded Rectangle: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Rounded Rectangle: โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สภาการศึกษา

มีอำนาจหน้าที่ดูแลกิจการทั่วไปของโรงเรียนและมีอำนาจเฉพาะตามมาตรา 12 (1) – (14)


สภาการศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 17 คนขึ้นไป โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้[2]

สภาคณาจารย์

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ตามมาตรา 19

สภาคณาจารย์ ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 10 คน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้[3]

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการโรงเรียน

มีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนการดำเนินการ รวมทั้งหารายได้ให้กับโรงเรียน

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการโรงเรียน ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 15 คน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้[4]

 

 

 

 

 

 

 

          การศึกษาในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

         1.  หลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.)  ปัจจุบันรับจากนักเรียนเตรียมทหารเท่านั้น โดยคัดเลือกจาก

                   1.1 นักเรียนจบชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า เพศชาย อายุ 16 - 18 ปี และมีคุณสมบัติอื่น ๆ เช่น เป็นผู้มีสัญชาติไทย โสด มีความประพฤติดี มีรูปร่างเหมาะสมกับการเป็นนักเรียนเตรียมทหารหรือตำรวจ เป็นต้น

                   1.2 ข้าราชการตำรวจ ซึ่งเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจหรือข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพศชาย อายุไม่เกิน 24 ปี และมีคุณสมบัติอื่น ๆ เช่น เป็นผู้มีสัญชาติไทย โสด ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. มีความประพฤติดี เป็นต้น

             ผู้มีคุณสมบัติจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกทั้งในส่วนวิชาการ (ข้อเขียน) และส่วนสมรรถภาพร่างกาย (พลศึกษา) จึงจะมีสิทธิเข้าศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหาร (ระยะเวลาศึกษา 2 ปี) และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกอีก

             เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การรับสมัครต่าง ๆ โปรดติดตามในเว็บไซต์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

             http://admission.rpca.ac.th/register/                   Description: download.png

         2.  หลักสูตรอื่น ๆ  รับจากบุคคลภายนอกหรือข้าราชการตำรวจก็ได้ และเงื่อนไขหลักเกณฑ์การ   รับสมัครเป็นไปตามประกาศรับสมัครในแต่ละหลักสูตร

 

          หลักสูตรที่เปิดสอน (ปัจจุบัน)

          1. ระดับปริญญาตรี

                   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ

                   หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ และนิติศาสตรบัณฑิต) รับเฉพาะ นรต. เท่านั้น  (เริ่มปีการศึกษา 2561)

                   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (เริ่มปีการศึกษา 2561)

          2. ระดับปริญญาโท

                   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการความปลอดภัย

                   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 

                   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบังคับใช้กฎหมาย         

          3. หลักสูตรการอบรมอื่น ๆ

                   หลักสูตรนักบริหารยุคใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ (บพส.)

                                หลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีวุฒิทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอต.)

                   หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอส.)

                   หลักสูตรการฝึกอบรมการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอน.)

                   หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจ เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอร.)  เป็นต้น

 

          การสำเร็จการศึกษา

          ตามกฎหมาย โรงเรียนนายร้อยตำรวจมีอำนาจอนุมัติปริญญาได้ 3 ระดับชั้น คือ ชั้นปริญญาเอก  (ดุษฎีบัณฑิต - ด.) ชั้นปริญญาโท (มหาบัณฑิต - ม.) และชั้นปริญญาตรี (บัณฑิต - บ.) ซึ่งในปัจจุบันมีการกำหนดปริญญาในสาขาต่าง ๆ ดังนี้

          1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีปริญญา 3 ชั้น

                   ชั้นปริญญาเอก เรียกว่า รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต (รป.ด.) และปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)

                   ชั้นปริญญาโท เรียกว่า รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

                   ชั้นปริญญาตรี เรียกว่า รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

 

 

          2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีปริญญา 2 ชั้น คือ

                   ชั้นปริญญาเอก เรียกว่า วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (วท.ด.) และปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)                  ชั้นปริญญาโท เรียกว่า วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

          3. สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มีปริญญา 3 ชั้น คือ

                   ชั้นปริญญาเอก เรียกว่า ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ศศ.ด.) และปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)                   ชั้นปริญญาโท เรียกว่า ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

                   ชั้นปริญญาตรี เรียกว่า ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

          นอกจากนี้ โรงเรียนนายร้อยตำรวจมีอำนาจออกประกาศนียบัตร อนุปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สำหรับสาขาวิชาใดก็ได้  และมีอำนาจมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลใดก็ได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

          นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา มีสิทธิแต่งครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะของโรงเรียนนายร้อยตำรวจได้

 

          ความผิดอาญาและบทกำหนดโทษ

          ความผิดฐานใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจำตำแหน่งของโรงเรียน โดยไม่มีสิทธิจะใช้ หรือแสดงว่าเป็นผู้มีตำแหน่ง หรือปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร โดยไม่มีสิทธิ เพื่อให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนมีตำแหน่งหรือวิทยฐานะเช่นนั้น มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

หมายเหตุ        ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจำตำแหน่งของโรงเรียน เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของโรงเรียน พ.ศ. 2554 มาตรา 4 5 และ 6 ตามลำดับ

 

Description: 081059.jpg

Description: Untitled.png

 

 

 

 

 

 

                   ตัวอย่างลักษณะครุยวิทยฐานะ[5]              ตัวอย่างลักษณะเข็มวิทยฐานะ[6][1] ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ สถาบัน ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ปัจจุบันเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561)

[2] พ.ร.บ.โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. 2551มาตรา 10

[3] พ.ร.บ.โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. 2551 มาตรา 16

[4] พ.ร.บ.โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 ประกอบข้อบังคับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ว่าด้วยจำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ การประชุมและการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. 2551

[5] คณะนิติวิทยาศาสตร์ Forensic Science RPCA, https://www.facebook.com/forensic.rpca.ac.th/posts/925624157541822., (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อ 29 สิงหาคม 2563

[6] อินธนู เครื่องราช เครื่องหมาย, https://www.facebook.com/chicmodernstyle/posts/2412696402279231/. (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อ 29 สิงหาคม 2563