การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง U

“การโฆษณา” คือ การบอกกล่าว แจ้งความ ชี้แจง แนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นแก่ประชาชน โดยผู้ที่จะทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงไฟฟ้าและไมโครโฟน จะต้องขอรับอนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ก่อน แล้วจึงจะทำการโฆษณาได้ โดยเจ้าหน้าที่จะกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับเวลา สถานที่ และเครื่องอุปกรณ์ไว้ในใบอนุญาตด้วย หากมีการฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท หรือ 500 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน และเพิกถอนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี

˜การขออนุญาต

˜ประเภทของใบอนุญาต

การโฆษณาที่ไม่เป็นไปทำนองการค้า

                                10 บาท

อนุญาตไม่เกิน 15 วัน

การโฆษณาที่เป็นไปทำนองการค้า

โฆษณาเคลื่อนที่                 60 บาท

โฆษณาประจำที่                 75 บาท

อนุญาตไม่เกิน 5 วัน

˜เงื่อนไขในการโฆษณา

1.

ต้องใช้ภาษาไทย หรือภาษาพื้นเมืองในไทย เท่านั้น

2.

ห้ามใช้เสียงระยะใกล้กว่า 100 เมตร จากโรงพยาบาล วัดหรือที่บำเพ็ญศาสนกิจ ทางแยกที่มีการสัญจรคับคั่ง

 

โรงเรียนระหว่างทำการสอน หรือบริเวณศาลในระหว่างพิจารณา

3.

ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต

˜ข้อควรรู้ë

การเครื่องขยายเสียงที่มีเสียงดังรบกวนจนทำให้ประชาชนเดือดร้อน อาจมีความผิดตามกฎหมายอาญา ข้อหาทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันสมควร จนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อน มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

†กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493

·       พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493

·       พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 พ.ศ.2494

·       พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2496

·       พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2499

·       กฎกระทรวง (พ.ศ.2493) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493

·       ระเบียบปฏิบัติการยื่นคำร้องและการพิจารณาออกใบอนุญาตพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม 2495

 

†กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.       พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.       พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.       ประมวลกฎหมายอาญา

 

แบบคำขอ ฆษ.1