การชุมนุมสาธารณะ

    “การชุมนุมสาธารณะ” หมายความว่า การชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะเพื่อเรียกร้อง สนับสนุน คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยแสดงออกต่อประชาชนทั่วไป และบุคคลอื่นสามารถร่วมการชุมนุมนั้นได้ ไม่ว่าการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายด้วยหรือไม่

 

 

             ทั้งนี้ กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ ไม่ใช้บังคับกับการชุมนุมเนื่องในงานพระราชพิธีหรืองานรัฐพิธี พิธีกรรมทางศาสนาหรือตามประเพณีหรือวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น การจัดแสดงมหรสพ กีฬา การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอื่นเพื่อประโยชน์ทางการค้าปกติของผู้จัดนั้น การชุมนุมภายในสถานศึกษาหรือตามบทบัญญัติของกฎหมาย หรือการประชุมสัมมนาทางวิชาการของสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ทางวิชาการ การชุมนุมในระหว่างที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก และการชุมนุมสาธารณะที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการ      หาเสียงเลือกตั้งในช่วงที่มีการเลือกตั้ง ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น (มาตรา 3)

	หลักการทั่วไป u การชุมนุมสาธารณะต้องเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ การใช้สิทธิและเสรีภาพของผู้ชุมนุมในระหว่างการชุมนุมสาธารณะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตการใช้สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย (มาตรา 6)

     

     

 

 

 

 

สถานที่สำหรับการชุมนุม

u ห้ามมิให้จัดการชุมนุมสาธารณะในระยะรัศมี 150 เมตรจากพระบรมมหาราชวัง พระราชวัง วังของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป พระราชนิเวศน์ พระตำหนัก หรือจากที่ซึ่งพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ประทับหรือพำนัก หรือสถานที่พำนักของพระราชอาคันตุกะ

u ห้ามมิให้จัดการชุมนุมภายในพื้นที่ของรัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล ศาล ทั้งนี้ เพื่อการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ผบ.ตร. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจประกาศห้ามชุมนุมในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร (มาตรา 7)

u ต้องไม่กีดขวางทางเข้าออก หรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการสถานที่ทำการของหน่วยงานรัฐ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ หรือสถานีขนส่งสาธารณะ โรงพยาบาล สถานศึกษา และศาสนสถาน สถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐต่างประเทศ หรือสถานที่ทำการองค์การระหว่างประเทศ (มาตรา 8)

u สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐจัดไว้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ ตามมาตรา 9


 


  

 

.  การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ

 

 

 หน้าที่ตามกฎหมายในการชุมนุม

 

ผู้จัดการชุมนุม ม.15

ผู้ชุมนุม ม.16

เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม ม.19

1.ดูแลรับผิดชอบการชุมนุมให้เป็นไปโดยสงบ

และปราศจากอาวุธ ภายใต้รัฐธรรมนูญ

1.ไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ประชาชนที่จะใช้

ที่สาธารณะ

1.อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะใช้ที่

  สาธารณะอันเป็นที่ชุมนุม

2.ดูแลรับผิดชอบการชุมนุมไม่ให้ขัดขวางประชาชน

ที่จะใช้ที่สาธารณะ

2.ไม่ปิดบังหรืออำพรางตนโดยจงใจมิให้ระบุตัว

บุคคลได้ เว้นแต่ ตามปกติประเพณี

2.รักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก หรือบรรเทาเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นซึ่งอยู่ใกล้เคียง

3.แจ้งให้ผู้ชุมนุมทราบถึงหน้าที่ตาม ม.16 และ

เงื่อนไขหรือคำสั่งเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม

3.ไม่พาอาวุธ ดอกไม้เพลิง สิ่งเทียมอาวุธปืน หรือ

สิ่งอาจใช้ได้อย่างอาวุธ เข้าไปในที่ชุมนุม

3.รักษาความปลอดภัยหรืออำนวยความสะดวก  แก่ผู้ชุมนุมในสถานที่ชุมนุม

4.ให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม

4.ไม่บุกรุก ทำให้เสียหาย หรือทำลายทรัพย์สินผู้อื่น

4.อำนวยความสะดวกในการจราจรและการขนส่ง

5.ไม่ยุยงส่งเสริมหรือชักจูงผู้ชุมนุมให้ฝ่าฝืน ม.16

5.ไม่ทำให้ผู้อื่นกลัวว่าจะเกิดอันตราย

สาธารณะในบริเวณที่ชุมนุม

6.ไม่ปราศัยหรือจัดกิจกรรมโดยใช้เครื่องขยายเสียง

  เวลา 24.00 น. ถึง 06.00 น.ของวันรุ่งขึ้น

6.ไม่ใช่กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายผู้ชุมนุมหรือผู้อื่น

5.กำหนดเงื่อนไขหรือมีคำสั่งให้ผู้จัดการชุมนุม     ผู้ชุมนุม หรือผู้อยู่ภายในสถานที่นั้นปฏิบัติตาม

7.ไม่ใช้เครื่องขยายเสียงที่มีระดับเสียงเกินกว่า

  115 เดซิเบลเอ*

7.ไม่ขัดขวางหรือกระทำการใดๆอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

(ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 23 กันยายน 2558)

8.ไม่เดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมระหว่าง18.00 น. ถึง 06.00น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม

 

 

9.ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือคำสั่งเจ้าพนักงานฯ

 

 

การดำเนินการของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมฯ

“เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ” ตาม ม.19*

ท้องที่เดียว คือ หัวหน้าสถานีตำรวจท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะ                                     

ต่อเนื่องหลายพื้นที่ คือ ผู้บังคับการหรือผู้บัญชาการตำรวจซึ่งรับผิดชอบพื้นที่                        

*กรณีเห็นสมควร ผบ.ตร.อาจแต่งตั้งข้าราชการตำรวจอื่นเพิ่มหรือแทนก็ได้

การดำเนินการในกรณีทั่วไป

1.แจ้งพนักงานฝ่ายปกครอง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ในท้องที่ที่มีการชุมนุมนั้น เพื่อทราบ

2.ในการปฏิบัติหน้าที่ อาจมีคำสั่งให้ปิดหรือปรับเส้นทางการจราจรเป็นการชั่วคราวได้ เพื่อความสะดวกของประชาชนหรือการดูแลการชุมนุม

3.ก่อน ระหว่าง และภายหลังการชุมนุมสาธารณะ ให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐ จัดหรือประสานให้มีการประชาสัมพันธ์เป็นระยะเพื่อให้ประชาชนทราบถึงการชุมนุม และแนะนำเส้นทางจราจรหรือระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

กรณีการชุมนุมไม่เป็นไปตามกฎหมาย

กรณีการชุมนุมที่มีความรุนแรง

บทกำหนดโทษ

ม.27

ฝ่าฝืนสถานที่ชุมนุมตาม ม.7 หรือ ม.8

จำคุกไม่เกิน 1 เดือน  ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ม.28

ฝ่าฝืนไม่แจ้งการชุมนุมตาม ม.10,ม.12,ม.17,ม.18

ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ม.29

ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามการชุมนุมตาม ม.11

จำคุกไม่เกิน 6 เดือน  ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ม.30

ผู้จัดการชุมนุมไม่ปฏิบัติตาม ม.15 (1),(2),(3) หรือผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตาม ม.1 (1),(2)

ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ม.31

 

วรรค2

ผู้จัดการชุมนุมไม่ปฏิบัติตาม ม.15 (4),(5),(6),(7) หรือผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตาม

ม.16 (3),(4),(5),(6),(7),(8)

ถ้ากระทำต่อระบบขนส่งสาธารณะ การสื่อสาร โทรคมนาคม ระบบผลิตหรือส่งไฟฟ้า ประปา หรือสาธารณูปโภคอื่นทำให้ใช้การไม่ได้

จำคุกไม่เกิน 6 เดือน  ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

 

จำคุกไม่เกิน 10 ปี  ปรับไม่เกิน 200,000 บาท

 

ม.32

ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือประกาศของเจ้าพนักงานฯ ตาม ม.19(5) หรือ ม.23

- ถ้าผู้นั้นเป็นผู้จัดการชุมนุมหรือผู้ชุมนุม

- ถ้าเป็นผู้อยู่ภายในสถานที่ชุมนุม

 

- จำคุกไม่เกิน 1 ปี  ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

- ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ม.33

ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมฯ หรือผู้ได้รับมอบหมายตาม ม.24, ม.25

จำคุกไม่เกิน 3 ปี  ปรับไม่เกิน 60,000 บาท

ม.34

วรรค2

พาอาวุธเข้าไปในที่ชุมนุม

ถ้าเป็นอาวุธปืน  วัตถุระเบิด  หรือวัตถุอื่นใดในสภาพคล้ายคลึง

จำคุกไม่เกิน 3 ปี  ปรับไม่เกิน 60,000 บาท

จำคุกไม่เกิน 5 ปี  ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

 

 

 

แบบคำขอ