รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการกำหนดที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย และวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ฯ

QR CODE แสดงความเห็น