การรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ผู้ขับขี่ขณะขับรถ พ.ศ. ....

QR CODE แสดงความเห็น