การรับฟังความคิดเห็น กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ.๒๕๖๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒